Kollektivtrafik skapar tillväxt

Insändare 14 feb 2018

Vi behöver satsa på kollektivtrafiken och jag menar att kollektivtrafik inte enbart ska ses som en kostnadspost utan också som en tillväxtsatsning, låt mig belysa två vinstområden:
Kollektivtrafiken överbygger geografiska hinder. Vi bor utspritt på Åland vilket skapar ett bilberoende. Samtidigt finns det de som inte kan köra bil på grund av ålder eller fysiska förutsättningar och det finns de som inte vill köra bil av exempelvis miljöetiska skäl. Med en stärkt kollektivtrafik på exempelvis linjen Mariehamn – Jomala – Godby så skulle regionerna ha bättre förutsättningar för handel, arbetspendling och många skulle få en ökad valfrihet i vardagen.
En bra kollektivtrafik skapar också mer attraktiva boendemiljöer. Dels för att individerna kan välja hur de tar sig fram, och skapar möjligheter för de som inte kan nyttja egen bil, men också för att kollektivtrafik skapar utrymme för annat. Om vi åker mer kollektivt behövs färre parkeringsplatser. Det skulle gynna samtliga tätorter. För staden skulle det innebära mer plats för boende och service men också möjlighet för en rejäl sänkning av parkeringsnormen vilket skulle göra det billigare att bygga i staden.
Jag menar därför att vi behöver bygga ut kollektivtrafiken med modern och effektiv teknik, dels på landskapsnivå och dels inom Mariehamns stad. Det kommer att kosta i drift men ge tillbaka i form av ökad handel och fler boende. Det är en klok tillväxtsatsning som också är miljömässigt hållbar.
Ingrid Johansson (lib)

Äntligen ett nytt landskapsandelssystem!

Insändare 15 september 2017

Lagtinget har behandlat det nya landskapsandelssystemet och i nästa vecka röstas det med all sannolikhet igenom. Så vilka är de stora förändringarna? Den viktigaste är att man frångått en trappstegsmodell där man efter ett visst befolkningsantal fallit ner till en lägre nivå av landskapsandelar. Tillväxt har alltså missgynnat kommunerna. En annan viktig ändring är att det i nya systemet är större fokus på skattekomplettering, alltså mer pengar till de kommuner som har ett svagare skatteunderlag per invånare. Ytterligare en förändring är att kommunerna nu får större självbestämmanderätt, landskapsregeringen kommer inte på något sätt att styra hur andelarna används ute i kommunerna. De tre nämnda förändringarna ser den liberala gruppen att fungerar mycket väl in i vår politik och vi stödjer dem varmt.

Inbesparingen är kanske den mest kritiserade delen av det nya landskapsandelssystemet. Liberalerna är välmedvetna om de ständigt ökande kostnaderna för kommunerna. För de kommuner som dessutom varit nära att falla ner till ett lägre trappsteg i det nu gällande systemet blir effekten än större. Att utfallet ter sig en aning orättvist i vissa fall kan alltså förklaras med systemförändringen, givetvis i olika grad. Att ta bort trappstegsmodellen är en förändring som så gott som alla partier arbetat för och stött.

Vi ser däremot inte att fortsatt inskjutande av pengar är den bästa lösningen, även om vi inser att det är det lättaste spåret att gå på. Istället bör vi se på andra frågor. Kommunreformen är förstås den viktigaste och största förändringen, en fråga som regeringen håller ett stadigt tag i. En annan fråga är skoltransporterna, vars kostnader stigit rejält – här kunde landskapsregeringen ta tag i avreglering av marknaden för att få ner priserna. En sista fråga som vi vill att landskapsregeringen ser över är avgifterna för skärgårdstrafiken, särskilt då det gäller näringslivets transporter – man ska kunna bo och verka på hela Åland.

Ingrid Johansson
John Holmberg
Liberala medlemmar i Finans- och näringsutskottet

En stad att trivas i

Insändare 17 juni 2015

Mariehamn visar just nu upp sig i sin vackraste skrud. Jag är stolt över Ålands stad och jag vill förvalta den småstadsmässiga bebyggelsen. Jag vill inte bevara allt precis som det är. Jag vill inte heller riva allt och bygga nytt. Jag vill nyttja och utveckla det vi har.

Vad betyder förvaltande i praktiken? Jo, jag är emot att bygga sexvåningshus mitt i gamla bostadsområden. Jag anser att småskaligheten är viktig för mariehamnarna, jag tror helt enkelt på hög trivsel före höga hus.

Jag anser att det finns andra möjligheter att få fler invånare till staden än genom att förändra stadens grundkaraktär. Exempelvis kan höga hus byggas i nya bostadsområden.

Om vi vill få invånare till staden behöver vi arbeta för att skapa trivsel och gemenskap, det lockar såväl boende som turister.

Ingrid Johansson (Lib)

Min ekonomiska politik

Idag fick jag frågan om hur jag ser på den ekonomiska politiken. Jag pratade med en av mina vänner idag, hon gillar inte populistisk politik där man lovar guld och gröna skogar men resultatet uteblir. Jag håller med henne!

Jag menar att vi ska spara pengar genom bland annat att samordna offentli sektor, inte ge bidrag utan krav på motprestation i rimlig proportion och stödja hållbara projekt i första hand (sparar på lång sikt).

Vi ska förbättra våra intäkter genom att öka inflyttningen, bli bättre på att söka EU-bidrag och gynna företagen tex genom upphandling.

Du kan läsa mer här.