Ett hållbart Lilla Holmen

Insändare 12 juli 2018

Det var med förvåning som jag läste att det ska bli konstgräs under gungor på Lilla Holmen, det känns varken modernt eller attraktivt. Men det finns förstås en förklaring till saken – konstgräset används för att öka tillgängligheten, för att det ska vara lätt för exempelvis rullstolsburna att komma fram. Konstgräset innehåller inte gummigranulater utan fylls med sand vilket minskar utsläppet av plastpartiklar.

Återigen befinner vi oss i det klassiska hållbarhetsdilemmat; det som är bra för det ena hållbarhetskriteriet är mindre bra för ett annat. Frustrerande! Det visar att vi inte kan fortsätta att sköta saker som vanligt, vi måste hitta nya vägar. I juni fattade stadsstyrelsen ett beslut om att tillsätta en kommitté för uppgradering av Lilla Holmen. Jag hoppas att kommittén kommer att hitta dessa nya vägar så att vi slipper plastytor och får ett Lilla Holmen som andas hållbarhet.

Ett lyft för västra hamnen

Motion om AR-projekt i västra hamnen, fullmäktige 24 april 2017

I tisdags lämnade jag in en motion om att staden ska starta ett AR-projekt i västra hamnen. Pokemon GO är kanske en av de mest kända AR-apparna. Motionen lyder så här:

“AR, augmented reality, betyder förstärkt eller förhöjd verklighet. Det innebär att en app i realtid lägger till information till den fysiska verkligheten. Undertecknade anser att det vore ett mycket gott verktyg för att höja, och stärka, kulturhistorien i västra hamnen. Det skulle i sin tur stärka den egna identiteten, höja värdet för turister och öka attraktiviteten för Mariehamns hamn.

Ett scenario där man enkelt, bara genom att titta genom sin smarta telefon, kan se olika historiska skeenden i västra hamnen skulle vara ett steg för att lyfta kulturarvet till dagens moderna samhälle. Tänk att kunna stå på en av kryssningsfärjornas akterdäck och nedan se den allra första Ålandsfärjan eller att rikta mobilen mot Badhusberget och se badare ta sig ett dopp.

Undertecknade ser stort potential ett flerpartssamarbete mellan staden, landskapsregeringen, Ålands sjöfartsmuseum, Mariehamns hamn, rederier och andra intressenter.

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknade att förvaltningen startar upp ett projekt vars syfte är att lyfta kulturarvet i väster hamn genom AR-teknik.”

Mariehamn – en av världens bästa platser att bo på

Anförande om stadens bokslut 24 april 2017

Ordförande. Jag tänker inleda med en kort anekdot. När jag gick i tredje klass fick vi betyg för första gången i skalan “bra”, “tillfredsställande” och “kunde förbättras”. En av våra lärare gav hela klassen det lägsta betyget, kunde förbättras, med hänvisning till att alla kan bli bättre.

Lite så brukar det vara vid bokslutsdebatten – det handlar mer om vad vi kan bli bättre på än vilka delar vi är på rätt väg med. Ikväll, ordförande tänker jag fokusera på det som är positivt och vilka arbetssätt som vi liberaler gärna ser att staden fortsätter arbeta efter, vad vi ser som goda exempel.

Ordförande, jag och liberalerna har flera gånger konstaterat att en ökad inflyttning är av högsta prioritet. Det är glädjande att vi staden lyckats uppnå det uppsatta målet om en procent och det är bra att födelsenettot igen är positivt. Vi menar också att vi har möjlighet att nå än längre. Mariehamns stad är fantastisk att bo i – det tror jag att vi alla håller med om. Daghemmen får goda resultat i medborgarenkäter och skolorna toppar i Pisaresultat, dessutom är det nära till allt. För att få plats med fler mariehamnare borde vi ta politiskt ansvar och ta fram en bostadspolitik med en mycket bred förankring för att också locka fler barnfamiljer till staden.

Ekonomin ser god ut för de kommande åren, och 2017 års resultat talar sitt tydliga språk. Det går bra för staden. Det är glädjande att vi minskat lånebördan till dagens nivåer eftersom att vi stora investeringar som håller på att byggas och även stora projekt på gång. Även i denna fråga behövs politiska prioriteringar.

När det gäller miljödelen i bokslutet kan vi konstatera att flummiga skrivningar är ett minne blott. Vi har nått målet att miljö inte är en fråga för enskilda utan där en samlad förvaltning lyfter vikten av att vi drar vårt strå till stacken då det gäller bland annat klimat, rent vatten och god inomhusmiljö. Fortsätt så!

När det gäller stadsutvecklingsnämnden vill jag lyfta fram planerna för södra Lillängen. Stadsarkitekten brukar säga att hållbar stadsplanering inte handlar om att skapa bostadsytor där det är till synes enklast. Södra Lillängen har höga naturvärden, som inte skötts på bästa sätt. Nu har vi fått fram bostäder för upp till 150 personer samtidigt som naturvärdena stärks. Det är mycket snyggt jobbat! Jag tror att vi har potential i fler sådana här områden. Och jag tycker det är en viktig lärdom för övriga staden, den enkla vägen är inte alltid den bästa.

När det gäller äldreomsorgen kan man från media stundvis få uppfattningen om att allt är i fritt fall. Så är givetvis inte fallet! Två goda ting som är värda att lyfta är dels den kommunikation som sker genom Öppet Hus på Trobergshemmet med information om äldreomsorgens serviceutbud till åldersgruppen 65+. Det är ett bra sätt att hantera oro som uppstår. En annan sak som är värd en extra eloge är att hemtjänstledaren har deltagit i en utbildning som ger henne möjlighet att vidareutbilda övrig personal inom äldreomsorgen gällande första hjälp vid psykisk ohälsa. Att tillförskanska kunskap och sprida den är organisationer är bra.

Att vi har suveräna skolor med goda pedagoger och duktiga elever vet vi alla. Jag vill lyfta på hatten för det demokratiförstärkande arbete som genomförts då bildningsnämnden beslöt att elevrepresentanter från stadens åk 7-9 skulle utses och delta i bildningsnämndens möten. Det är bra. Våra unga är kloka och pålästa. Att få vara med och lära sig mer om det politiska arbetet är bra på många sätt och vis. Och andra nämnder kan säkert ta lärdom av hur man kan arbeta demokratistärkande.

Kultur- och fritidsnämnden har visat handlingskraft i flertalet ärenden – det är bra. Men jag skulle vilja understryka vikten av att liksom kultur- och fritidsnämnden lyfta fram personalen och deras idéer. Bland annat följande idéer från personalen har förvekligats: Utökning av isdisco i Islandia till tre tillfällen/säsong, pröva på-tillfälle för tennis och badminton i Baltichallen under hösten, besök av jultomten och After Work i Mariebad, novellcafé i biblioteket. Här har övriga förvaltningar ett gott exempel att hämta!

Ålandsvägen har väckt mycket känslor och kritiken har överröstat det mesta. Men när jag pratar med mariehamnarna så är deras åsikt samstämmiga; det blev snyggt, man känner sig tryggare som fotgängare och tillgängligheten är bättre. Infra kommer också att fortsätta göra Mariehamn mer attraktivt genom ett extra anslag på 100 000 euro vid slutet av året bidrog till att en del extra anskaffningar kunde göras för förnyelse av sopkärl, lekredskap och julbelysning samt utrustning för ogräsbekämpning. Mariehamn är fint, och blir än finare! Fortsätt så!

Så slutligen ordförande kan jag konstatera att förstås kan vi bli bättre på allt, men det mesta är bra inom stan. Och för att knyta ihop säcken: det som hände efter att vi alla fick betyget kunde förbättras när jag gick i trean så påtalade vi det till våra lärare och vi fick ändring av betygen. Jag tror att det också är dags för oss politiker att omdefiniera betygen för staden, dess tjänstemän och personal. Från liberalernas sida vill vi tacka för den gemensamma strävan som gör Mariehamn till en av världens bästa platser att bo på.

Därmed godkänner vi bokslutet och beviljar ansvarsfrihet.

Prioritera de med störst behov

 

Igår fattade stadsfullmäktige beslut om att man vill gå vidare med att separera fotbollen och friidrotten. Jag och liberalerna tillsammans med moderaterna jobbade för en återremiss. Skälen var många men för mig var en av de viktigaste orsakerna att kultur och fritidsnämnden, som utrett ärendet, inte alls tittat på behovet hos andra idrotter. Jo, du läste rätt, man går in för att spendera 3 miljoner euro för en satsning utan att ha sett över de totala idrottsliga behoven.

Fotbollen har enligt uppgift närmare 500 spelare och friidrotten har cirka 150 medlemmar, ingen av dessa idrotter har köer till sina verksamheter. För dessa två idrotter vill en majoritet i fullmäktige bygga en fotbollsarena vid WHA och en friidrottsanläggning vid Baltichallen för en respektive två miljoner euro.

Det är i sig inget fel på den satsningen men det finns de med större behov. För samtidigt trängs andra sporter och flera föreningar lider av köer i olika omfattning. Ett exempel är gymnastiken, tennisen och badminton som trängs i Bollhalla. Tennisen har över 500 medlemmar och gymnastiken över 600. Gymnastikens situation är riktigt besvärande, inför terminstarten hade de en kö på över 100 barn som ville börja träna men inte fick plats. Den egna tron inom föreningen är att man lätt kunde uppnå 1000 medlemmar med bättre faciliteter. Jag ifrågasätter starkt hur fullmäktige prioriterar!

Ingrid Johansson

 

Mer bostäder till stan

Insändare 13 september 2017

Mariehamn behöver inflyttning och det kräver fler bostäder, det kan de flesta skriva under på. Men hur det ska gå till kan verka lite mer oklart. Min uppfattning är att vi behöver göra allt och jag ser inte heller någon större konflikt däremellan. Dessutom finns det en stor samsyn gällande stadsutvecklingen även om det i det specifika ärendet om delgeneralplan för centrum finns synpunkter som behöver tas i beaktande.

Jag hade tillsammans med andra mariehamnspolitiker nöjet att besöka Norrtälje kommun för någon vecka sedan, det var ett intressant möte. I kommunen planerar de för minst 1000 nya bostäder per år, en massiv utveckling. Det slående var att de gör allt – de sparar kulturmiljöer, de bygger högt, de värnar grönområden och planerar för ekologisk dagvattenhantering. Ett minnesvärt citat från resan var när stadbyggnadschefen sa ”För att kunna sälja det här måste vi bevara kulturmiljöerna” medan han pekade på en skiss av ett 20-våningars höghus. Det handlar om vad man planerar var.

Jag är fast övertygad om att vi i stan kommer att nå framgång i dessa frågor. Vi har bred majoritet för att ta strategiska steg framåt. Låt oss börja med utvecklingen av östra hamn och fastslå delgeneralplanen för centrum. Sen jobbar vi vidare med blicken fäst på horisonten.

Ingrid Johansson (lib)

 

Stadsbudget 2018

Gruppanförande i stadens budgetdebatt 13 juni 2017

Ordförande, bästa kolleger och åhörare

Liberalerna är mycket nöjda över den budget som stadsstyrelsen föreslår till oss och vi gläds åt den enighet som stadsstyrelsen uppvisat. Att vi gärna sett mer pengar till social sektor och förebyggande arbete är vi knappast ensamma om men vi ser också de ekonomiska begränsningarna som finns och det finns ett stort behov av att rusta inför framtiden. Vi anser därför att budgeten är välavvägd och klok. Det finns dock en hel del att arbeta med i själva processen där budgetarbetet har hanterats olika i olika nämnder och tidsramen har varit allt för snäv. Detta behöver ledande tjänstemän och styrelseordförande ta tag i.

Liberalerna vill dock skicka lite hälsningar till stadsstyrelsen och stadsledningen om frågor som vi anser att behöver tas i tu med; vi menar att vi behöver påbörja ett omställningsarbete för att klara de utmaningar som vi redan står inför och framförallt de utmaningar som följer med den demografiska utvecklingen. Det är lätt att förblindas av fjolårets positiva resultat, men vi måste då minnas att en stor del av överskottet härrör samfundsskatterna. I år budgetaras samfundsskatterna högt, att bygga upp löpande drift på dessa nivåer skapar ett osäkert system. Liberalerna vill effektivera och spara men på ett strategiskt sätt, inte genom hastiga stålbad på grund av en djupdykning av samfundsskatterna.

Ordförande, vi ser två huvudfrågor som vi anser att stadsledningen och styrelsen behöver ta ett helhetsgrepp om; den ena är frågan om inflyttning och tillväxt, den andra är frågan om den åldrande befolkningen. Vi behöver arbeta långsiktigt, evidensbaserat och strategiskt med dessa frågor.

När det gäller inflyttning har stadsutvecklingsnämnden  en viktig roll, vi behöver mer tomter och liberalerna anser att stadsutvecklingsnämnden behöver arbeta aktivt med frågan. Vi behöver också en mer attraktiv stad att bo i, vi har en fantastisk stad men vi behöver bli fler och framförallt fler barnfamiljer – vi behöver marknadsföra våra skolor som toppar i PISA-undersökningar, vi behöver se över kollektivtrafiken, vi behöver skapa förutsättningar för ett än mer blommande näringsliv och staden ska vara en bra arbetsgivare. Liberalerna är också villiga att åter damma av tidigare arbeten med skatteväxling för att möjliggöra en sänkt inkomstskatt.  Vi behöver också fortsätta värna om den tredje sektorn som skapar ovärderliga stödfunktioner till kommunerna och skapar en meningsfull fritid åt otaliga.

När det gäller den åldrande befolkningen så behöver vi ta ett helhetsgrepp. Börja arbeta förebyggande på ett brett plan; dels genom ett strategiskt arbete på äldreboenden, dels skapa miljöer för rörelseglädje för äldre där liberalerna lyft frågan om seniorgym flertalet gånger och dels bygga upp system som tar tillvara på de äldres resurser och kompetenser.

Ordförande, vi behöver också ta ett tydligt grepp om ekonomin. Eftersom att vi genomfört flertalet bolagiseringar så behöver vi få ägarstyrningen på plats – styrelsen och ledningen behöver arbeta aktivt med frågan. Vi behöver också fortsätta beta av lånen, ett arbete som vi är på god väg att göra men vi måste vara återhållsamma och prioritera då det gäller investeringar. Sjukskrivningarna behöver vi också arbeta med, de är idag inte uppseendeväckande men vi behöver minska dem – tekniska hjälpmedel till äldreboenden är en sak staden kunde satsa på för att minska förslitningsskador. Vi ser också att de kompetenshöjande ambitioner som personalavdelningen har potential att höja effektiviteten. Liberalerna anser alltså att spara också kan, och i första hand bör, handla om att ändra strukturer; förflyttningen av eftermiddagsverksamheten från socialnämnden till bildningsnämnden är ett sådant gott exempel men vi kan säkert göra mer; att låta göra om en av stadens parker till ur- och skur daghem istället för att bygga nytt kan vara ett sånt exempel. Slutligen vill liberalerna tacka stadsstyrelsen och stadsledningen för konstruktivt arbete och konstaterar att vi stödjer styrelsens förslag till ramar samt stadsstyrelsen förslag i §§ 89-93. Tack!

Våld mot kvinnor ska avskaffas

Mariehamnsliberalerna, med Pernilla Söderlund i spetsen, lämnade en motion till stadsfullmäktige för att vi ska kunna leva upp till Istanbulkonventionen. Det är viktigt! Frågan löses inte genom att vidta enstaka åtgärder och den ska befrias från populistiska utspel. Vi vill se en långsiktig lösning som behandlas brett inom staden. Jag sitter också som viceordförande i ÅHS, där är våld i nära relationer ett fokusområde och jag kommer att följa arbetet noggrant också där. Här är motionen i sin helhet:


Motion om utredning med målet att avskaffa våld mot kvinnor

Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen) är den första juridiskt bindande överenskommelsen i Europa. Konventionen syftar till att skydda kvinnor för alla former av våld genom att förebygga, lagföra och avskaffa våld, men även att avskaffa diskriminering och främja jämställdhet.

Våld mot kvinnor är ett större problem än vad som framkommer från dagsmedia – det vi ser i nyheterna är bara toppen av isberget. Det är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem som vi behöver stoppa. Kvinnor som blivit utsatta för våld behöver också hjälp med att gå vidare i sina liv. Ett hållbart samhälle är ett jämställt samhälle, där förekommer inte våld och det bästa sättet att lösa problem är att förhindra att de uppkommer.

Kvinnor som blir utsatta för fysiskt våld får det akuta omhändertagandet vid ÅHS och behandling av de fysiska skadorna där. Men för kvinnor som är utsatta för andra våldsformer så upplever vi att det professionella omhändertagandet brister och vi saknar främst stödjande och olika behandlings åtgärder, men det finns även mycket att göra inom det förebyggande området.  Vi saknar ett psykosocialt stöd som utgår från de utsattas behov och samverkan är viktig. Vi kan inte komma åt problemet om vi bara tänker på det i ”stuprör”, och vi måste börja någonstans för att få saker att hända, och ett tvärsektoriellt arbete är att föredra.

Stadens sektorer har, genom sin närhet till invånarnas vardagsliv, stora förutsättningar att främja jämställdhet. En översyn över stadens åtgärder mot kvinnovåld leder till att vi inom vårt behörighetsområde kan se på vilka konkreta åtgärder och behov det finns i syfte att bättre förebygga, samt ge ett bra omhändertagande, med visionen att uppnå en nolltolerans för våld mot kvinnor och barn.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att:

  • Att staden klargör vilka delar av arbetet mot våld mot kvinnor som faller under socialtjänstens eller andra sektorers ansvar och vad som faller på andra aktörer
  • Att staden får i uppdrag att kartlägga på vilket hjälp våldsutsatta kvinnor och barn idag får
  • Att staden också, baserat på kartläggningen, utreder vilka insatser som saknas eller borde förstärkas eller utvidgas
  • Att staden också utvärderar de strategier och metoder som vi idag använder.

Vidare önskar vi att motionen hanteras i skyndsam ordning så att vi kan få, åtminstone ett preliminärt svar, i god tid innan budgeten för 2018 ska fastställas så att det finns möjlighet att bevilja tillräckliga medel och/eller göra tydliga skrivningar för att uppfylla konventionens krav.

 

Mariehamnsliberalerna med Pernilla Söderlund som första undertecknare

Allaktivitet i Miramarparken – Ja tack!

Insändare 12 oktober 2016

Det var med stor glädje som jag läste föreningen Sk8:s insändare om allaktivitetssatsning i Miramarparken. Mariehamnsliberalerna drev frågan under valet och har lämnat in en motion i ärendet. Saken kommer att hanteras i planeringsarbetet av Mariehamns centrum.

För visst är det så att staden skulle vinna på att öka antalet aktiviteter, både ålänningar och turister skulle gynnas. Redan idag finns många fina anläggningar i närområdet; Arkipelags pool, äventyrsgolf, minigolf, muséet, biblioteket, Lilla Holmen, Sjökvarteret, Tullarnas äng och Mariebad.  Tyvärr är området varken sammanbundet eller marknadsfört som helhet. Här finns stort potential i ett gränsöverskridande samarbete.

Skateparken kommer som ett välkommet inslag i miljön men det behövs mer. Mariehamnsliberalerna, liksom föreningen Sk8, ser vinster med ett utegym för seniorer, men också behov av att bygga ut aktiviteter för barnfamiljer. Framförallt behöver den befintliga lekparkens trygghet öka, den ligger nära Östra utfarten men saknar staket eller liknande mot trafiken.

En levande stad kräver aktivitet, föreningen Sk8 och infraavdelningen har gjort ett stort arbete i den riktningen. Det är bara att lyfta hatten och tacka!

Ingrid Johansson
Mariehamnsliberalerna

Demokrati, social hållbarhet och miljö

Ordförande

Mariehamnsliberalerna vill tacka stadsstyrelsen och tjänstemännen för framtagandet av mål och indikatorer. Processen har varit lång och vi, liksom alla andra hoppas jag, värderar det arbete som utförts och stödjer alltså förslaget. Mariehamnsliberalerna vill dock framhålla till kommande arbeten att vi önskar ett större inkluderande, för det handlar trots allt i stort om ett hållbarhetsarbete och det kännetecknas av ett tillsammanskap.

Ordförande, Mariehmansliberalerna vill framhålla tre saker:

För det första: i framtida arbete skulle vi gärna se ett större fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi lever i en tid där nationalsocialistiska rörelser växer sig allt starkare och där politiker utsätts för hot. Hur vi ska arbeta strategiskt med dessa frågor innebär en del kunskapsinhämtande. Mariehamnsliberalerna önskar att vi under mandatperioden kan ha en aftonskola eller liknande i ämnet så att vi inför nästa mandatperiod kan ta mål och anta indikatorer gällande detta.

För det andra vill vi lyfta skrivningar om den sociala hållbarheten lite extra. Vi ser att undanröjning av fysiska hinder ska öka, vi utgår från att det är netto som hindren ska minska. För om vi bygger fler nya så är förstås det totala antalet det samma. Lite samma tankar har vi om trygghetsindexet där vi förutsätter att det ska minska per kön och inte bara som helhet. Vi har också funderat kring att föreslå ett mål om antal barnkonsekvensanalyser men vi vet ju alla att de kan hanteras på olika sätt och ibland också en aningen styvmoderligt. Därför kommer vår fullmäktige Pernilla Söderlund idag att lämna in en motion med anledning av det.

Och till sist vill vi lyfta fram några punkter som vi anser att är särskilt viktiga i det dokumentet som vi har framför oss och som vi särskilt vill tacka för att de är med. Den ena gäller stadens koldioxidutsläpp, koldioxidutsläpp är en av den moderna tidens viktigaste frågor och det finns all anledning att arbeta hårt med frågan så det är bra att det lyfts i förslaget om än bara i en fotnot. Vi är också glada att den kulturella hållbarheten lyfts, inför nästa process skulle man också kunna se på idrotten som kulturbärare då idrotten har en viktig funktion för att skapa mötesplatser, skapa en meningsfull fritid och öka integrationen. Slutligen vill vi lyfta de tvärsektionella mötena som oerhört viktiga, vi fattade juni i beslut om ett samprojekt mellan fritidsnämnden och socialnämnden. Infra och stadsutvecklingsnämnden har haft två möten ihop under hösten – vi behöver arbeta än mer i samarbetsform för att kunna fatta riktigt kloka beslut.

Mariehamnsliberalerna stödjer med denna vägkost inför framtida arbete stadsstyrelsens förslag.

Bostadspolitiken är viktig!

Bostadspolitiken och inflyttningen är en av Mariehamns absolut viktigaste frågor. Det är därför bra att vi satsar stort på att öka antalet invånare i stadens absoluta centrum.

Gällande bostadspolitiken konstaterar jag att de förhållandevis höga priserna på lägenheter i jämförelse med egnahemshus är ett problem. Vi har en hel del stora hus som bebos av ensamma äldre varav många inte råd att flytta till en lägenhet. Vill man bo i sitt hus ska man givetvis få göra det men vill man flytta till lägenhet så borde möjligheten finnas också i praktiken. För att utjämna priserna mellan lägenheter och egnahemshus behöver vi börja använda fastighetsskatteinstrumentet och vi behöver se till att fler lägenhetshus produceras.

Många ålänningar vill bo i eget hus och det ska vi beakta, en satsning på lägenheter ökar antalet egnahemshus på andrahandsmarknaden men vi behöver också ta fram nya egnahemstomter. Jag är övertygad om att vi behöver öka resurserna på våra egna kontor eller köpa in tjänster utifrån för att hinna med all planering.

Ingrid Johansson
Mariehamnsliberalerna