Våld mot kvinnor ska avskaffas

Mariehamnsliberalerna, med Pernilla Söderlund i spetsen, lämnade en motion till stadsfullmäktige för att vi ska kunna leva upp till Istanbulkonventionen. Det är viktigt! Frågan löses inte genom att vidta enstaka åtgärder och den ska befrias från populistiska utspel. Vi vill se en långsiktig lösning som behandlas brett inom staden. Jag sitter också som viceordförande i ÅHS, där är våld i nära relationer ett fokusområde och jag kommer att följa arbetet noggrant också där. Här är motionen i sin helhet:


Motion om utredning med målet att avskaffa våld mot kvinnor

Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen) är den första juridiskt bindande överenskommelsen i Europa. Konventionen syftar till att skydda kvinnor för alla former av våld genom att förebygga, lagföra och avskaffa våld, men även att avskaffa diskriminering och främja jämställdhet.

Våld mot kvinnor är ett större problem än vad som framkommer från dagsmedia – det vi ser i nyheterna är bara toppen av isberget. Det är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem som vi behöver stoppa. Kvinnor som blivit utsatta för våld behöver också hjälp med att gå vidare i sina liv. Ett hållbart samhälle är ett jämställt samhälle, där förekommer inte våld och det bästa sättet att lösa problem är att förhindra att de uppkommer.

Kvinnor som blir utsatta för fysiskt våld får det akuta omhändertagandet vid ÅHS och behandling av de fysiska skadorna där. Men för kvinnor som är utsatta för andra våldsformer så upplever vi att det professionella omhändertagandet brister och vi saknar främst stödjande och olika behandlings åtgärder, men det finns även mycket att göra inom det förebyggande området.  Vi saknar ett psykosocialt stöd som utgår från de utsattas behov och samverkan är viktig. Vi kan inte komma åt problemet om vi bara tänker på det i ”stuprör”, och vi måste börja någonstans för att få saker att hända, och ett tvärsektoriellt arbete är att föredra.

Stadens sektorer har, genom sin närhet till invånarnas vardagsliv, stora förutsättningar att främja jämställdhet. En översyn över stadens åtgärder mot kvinnovåld leder till att vi inom vårt behörighetsområde kan se på vilka konkreta åtgärder och behov det finns i syfte att bättre förebygga, samt ge ett bra omhändertagande, med visionen att uppnå en nolltolerans för våld mot kvinnor och barn.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att:

  • Att staden klargör vilka delar av arbetet mot våld mot kvinnor som faller under socialtjänstens eller andra sektorers ansvar och vad som faller på andra aktörer
  • Att staden får i uppdrag att kartlägga på vilket hjälp våldsutsatta kvinnor och barn idag får
  • Att staden också, baserat på kartläggningen, utreder vilka insatser som saknas eller borde förstärkas eller utvidgas
  • Att staden också utvärderar de strategier och metoder som vi idag använder.

Vidare önskar vi att motionen hanteras i skyndsam ordning så att vi kan få, åtminstone ett preliminärt svar, i god tid innan budgeten för 2018 ska fastställas så att det finns möjlighet att bevilja tillräckliga medel och/eller göra tydliga skrivningar för att uppfylla konventionens krav.

 

Mariehamnsliberalerna med Pernilla Söderlund som första undertecknare

Vårt lantråd är Katrin Sjögren

Insändare 16 Juli 2015

Vi vill ha ett lantråd som baserar sina beslut på kunskap och som står stadigt då vindarna blåser. Vi vill att Ålands nästa ledare ska se till hela Åland och ha förmågan att se på olika frågor från ett paraplyperspektiv. Därför vill vi se Katrin Sjögren som lantråd efter höstens val.

Under kommande mandatperiod måste Åland förnyas och moderniseras. Förändringsarbete är alltid jobbigt för alla inblandade parter. Vi menar att förändringsarbete görs bäst genom en inlyssnande politik, Åland behöver alltså en lyssnande ledare, det är Katrin.

Alla goda ledare har bra medarbetare runt om sig. Inom liberalerna finns spetskompetens inom allt från självstyrelsepolitik och jämställdhet till skärgårdstrafik och miljökunskap. För att kunna dra nytta av kunskapen måste ledaren släppa fram de som har kunnandet, det gör Katrin. Katrin leder inte liberalerna på Åland med högmod utan för hela Ålands bästa, därför är vårt lantråd Katrin.

Liberala lagtingskandidater

Ingrid Johansson

Julia Birney

Jonny Andersen

Mikael Staffas

Katrin – min idol och förebild!

Fy fabian vad stolt jag är över att vara liberal. Och dessutom i ett parti med fantastiska Katrin Sjögren som ledare! Nå, varför denna glädje? Jag öppnade nyss Ålandstidningen och läste om Katrins agerande i dagens debatter och det gjorde mig inte besviken!

Liberalism är att se till individen i första hand, inte kollektivet. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Liberalismen är framåtsyftande, inte konservativt, och liberaler har i alla tider verkat för ökad bildningsgrad för att stärka demokratin och för att utveckla samhället. Katrin lever som hennes ideologi lär! Hon är tolerant, lyssnande och kunskapstörstig. Det märks inte minst i hennes ledarskap som jag beundrat på håll sedan hon blev partiledare. Katrin låter kunniga ta plats men när det behövs stiger hon fram och ryter ifrån. Idag behövde någon sätta ned foten och Katrin levererade!