Upphandling är ett effektivt instrument för att flytta tillväxt från offentlig till privat sektor, det vill säga att upphandlingen kan nyttjas som motor i näringspolitiken. Upphandling ska alltid och enbart ske om det finns en fungerande marknad, i andra fall ska det offentliga själva leverera tjänsterna. Om näringslivet får veta vad som kommer att upphandlas och vad som kommer att skötas internt har de möjlighet att positionera sig på nya marknader. Upphandlingarna ska uppdelas så att åländska leverantörer har möjlighet att vinna upphandlingen. Vad gäller infrastruktur ska det offentliga äga hårdvaran och det privata leverera tjänsterna, detta för att kunna garantera likvärdig service på hela Åland. I dagens samhälle utgör upphandlingen en stor del av det offentligas budget, om vi ska nå ett hållbart samhälle krävs det att hållbarheten prioriteras i upphandlingar.

uphhandling

Därför vill jag:

– att det offentliga alltid ska  anta långsiktiga upphandlingsstrategier så att de privata entreprenörerna kan planera sina verksamheter

– att vi ska upphandla tjänster i första hand, detta för att gynna små- och medelstora företag

– att vi ska ha tydliga hållbarhetskrav i upphandlingarna.