Bra sjukvård och omsorg skapas genom att man har nöjd och utbildad personal i funktionella lokaler. Verksamheterna ska inte politiseras men som politiker ska man beställa att verksamheterna moderniseras och att personalen erhåller kontinuerlig fortbildning. Vi ska bli bättre på att ta tillvara personalens  kompetens. Exempelvis specialiserade sjuksköterskor har en minst fyraårig akademisk utbildning, de förtjänar respekt. Utvecklingsarbetet inom ÅHS och inom omsorgssektorn ska ske i samförstånd med de som jobbar på golvet. Personal med erfarenhet utifrån ska respekteras för deras erfarenhet. Att fortsätta med treskiftsarbetet är tveksamt med tanke på slitage och ojämna löner.

Sjukvård och omsorg ska ske jämlikt och jämställt. Vi ska ha en god vård på ÅHS och bra avtal med externa sjukhus för specialistvård. Som allmänpolitiker ska man ha stor respekt för sakkunnigheten i detta specialistområde, politiker ska inte röra och föra för mycket i besluten om vilken vård som ska utföras var och hur. Vad gäller vårdboenden och institutioner menar jag att vi ska prioritera en hög livskvalitet.

vård

Daghammen ska vara platser där barnen ska vara trygga och kunna utvecklas till de individer de önskar bli. Daghemmen ska arbeta med genus och vara normkritiska. För att öka valfriheten och för att kommunerna ska slippa dyra investeringar ska “ur & skurdaghem” införas.

Jag vill därför:

– att ÅHS personalpolitik ses över med sikte på att ÅHS ska bli en bra och attraktiv arbetsgivare

– att utbildning ska löna sig på inom sjukvården

– att ÅHS utreder möjligheten att övergå till personcentrerad vård

– att vårdboenden och institutioner har god vårdatmosfär för såväl patienter som närstående

– att lokalerna är ändamålsenliga; äldreboenden som minimerar fallrisk och dagis med golvvärme i hallen

– att personaltätheten på daghemmen är tillräcklig för att hinna med det enskilda barnet och kunna följa den individuella utvecklingen socialt och fysiskt

– att vi genom lagändring ska möjliggöra ur & skurdaghem

– att genusskolning är obligatorisk för dagispersonal.

One thought on “Sjukvård & omsorg

Comments are closed.