Åldersvänlig stad

Motion, stadsfullmäktige 27 november 2018

Förra veckan hade vi fullmäktige, då lämnade jag och mina liberala kollegor in en motion om att stan ska bli en åldersvänlig stad. Mer om åldersvänliga städer kan ni läsa här.

”Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmaningar. Det gäller bostäder och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.” Så skriver Nordens välfärdscenter om åldersvänliga städer.

Med anledning av ovanstående uppmanar undertecknande

  • Att staden förkovrar sig i begreppet åldersvänliga städer och överväger att ansluta sig till Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk Age-friendly cities and communities.

Ett lyft för västra hamnen

Motion om AR-projekt i västra hamnen, fullmäktige 24 april 2017

I tisdags lämnade jag in en motion om att staden ska starta ett AR-projekt i västra hamnen. Pokemon GO är kanske en av de mest kända AR-apparna. Motionen lyder så här:

“AR, augmented reality, betyder förstärkt eller förhöjd verklighet. Det innebär att en app i realtid lägger till information till den fysiska verkligheten. Undertecknade anser att det vore ett mycket gott verktyg för att höja, och stärka, kulturhistorien i västra hamnen. Det skulle i sin tur stärka den egna identiteten, höja värdet för turister och öka attraktiviteten för Mariehamns hamn.

Ett scenario där man enkelt, bara genom att titta genom sin smarta telefon, kan se olika historiska skeenden i västra hamnen skulle vara ett steg för att lyfta kulturarvet till dagens moderna samhälle. Tänk att kunna stå på en av kryssningsfärjornas akterdäck och nedan se den allra första Ålandsfärjan eller att rikta mobilen mot Badhusberget och se badare ta sig ett dopp.

Undertecknade ser stort potential ett flerpartssamarbete mellan staden, landskapsregeringen, Ålands sjöfartsmuseum, Mariehamns hamn, rederier och andra intressenter.

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknade att förvaltningen startar upp ett projekt vars syfte är att lyfta kulturarvet i väster hamn genom AR-teknik.”

Vård ska ges på svenska!

Motion till Folktingets session 7 april 2018

Sexuella trakasserier, övergrepp och brott har uppmärksammats världen över de senaste månaderna, så också i Svenskfinland genom #dammenbrister och #ålandockså. Berättelserna visar på att vi fortfarande har ett stort jämställdhetsunderskott. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – det låter självklart men verkligheten är en annan. Vi har en verklighet där kvinnans kropp ses som objekt. Det återspeglar sig i sexualiserad reklam, i sexuella trakasserier ända från lågstadieåldern till hög ålder och det återspeglar sig i våldtäkter. Att få vård, stöd och hjälp är oerhört viktigt för den utsatte, och det stödet ska också finnas på svenska i det tvåspråkiga Finland. Det behöver exempelvis finnas skyddshem, stödgrupper, terapi, telefonlinjer och stöd särskilt riktat till unga på svenska i Finland.

Därför föreslår vi att Folktinget analyserar de på svenska tillgängliga vård- och omsorgskedjorna för de som blivit utsatta för sexuella trakasserier, övergrepp och brott. Vid missförhållanden bör Folktinget vidta aktiva åtgärder.

 

Folktinget beslöt :

  • att Folktinget gör en översikt gällande tillgången till vård och stöd på svenska för den som blivit utsatt för sexuella trakasserier och sexualbrott
  • att Folktinget idkar aktivt påverkningsarbete för att förbättra situatiotionen i hela kedjan av kontakter till myndigheter och vårdaktörer.

 

Våld mot kvinnor ska avskaffas

Mariehamnsliberalerna, med Pernilla Söderlund i spetsen, lämnade en motion till stadsfullmäktige för att vi ska kunna leva upp till Istanbulkonventionen. Det är viktigt! Frågan löses inte genom att vidta enstaka åtgärder och den ska befrias från populistiska utspel. Vi vill se en långsiktig lösning som behandlas brett inom staden. Jag sitter också som viceordförande i ÅHS, där är våld i nära relationer ett fokusområde och jag kommer att följa arbetet noggrant också där. Här är motionen i sin helhet:


Motion om utredning med målet att avskaffa våld mot kvinnor

Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen) är den första juridiskt bindande överenskommelsen i Europa. Konventionen syftar till att skydda kvinnor för alla former av våld genom att förebygga, lagföra och avskaffa våld, men även att avskaffa diskriminering och främja jämställdhet.

Våld mot kvinnor är ett större problem än vad som framkommer från dagsmedia – det vi ser i nyheterna är bara toppen av isberget. Det är ett samhällsproblem och ett folkhälsoproblem som vi behöver stoppa. Kvinnor som blivit utsatta för våld behöver också hjälp med att gå vidare i sina liv. Ett hållbart samhälle är ett jämställt samhälle, där förekommer inte våld och det bästa sättet att lösa problem är att förhindra att de uppkommer.

Kvinnor som blir utsatta för fysiskt våld får det akuta omhändertagandet vid ÅHS och behandling av de fysiska skadorna där. Men för kvinnor som är utsatta för andra våldsformer så upplever vi att det professionella omhändertagandet brister och vi saknar främst stödjande och olika behandlings åtgärder, men det finns även mycket att göra inom det förebyggande området.  Vi saknar ett psykosocialt stöd som utgår från de utsattas behov och samverkan är viktig. Vi kan inte komma åt problemet om vi bara tänker på det i ”stuprör”, och vi måste börja någonstans för att få saker att hända, och ett tvärsektoriellt arbete är att föredra.

Stadens sektorer har, genom sin närhet till invånarnas vardagsliv, stora förutsättningar att främja jämställdhet. En översyn över stadens åtgärder mot kvinnovåld leder till att vi inom vårt behörighetsområde kan se på vilka konkreta åtgärder och behov det finns i syfte att bättre förebygga, samt ge ett bra omhändertagande, med visionen att uppnå en nolltolerans för våld mot kvinnor och barn.

Med anledning av ovanstående föreslår vi att:

  • Att staden klargör vilka delar av arbetet mot våld mot kvinnor som faller under socialtjänstens eller andra sektorers ansvar och vad som faller på andra aktörer
  • Att staden får i uppdrag att kartlägga på vilket hjälp våldsutsatta kvinnor och barn idag får
  • Att staden också, baserat på kartläggningen, utreder vilka insatser som saknas eller borde förstärkas eller utvidgas
  • Att staden också utvärderar de strategier och metoder som vi idag använder.

Vidare önskar vi att motionen hanteras i skyndsam ordning så att vi kan få, åtminstone ett preliminärt svar, i god tid innan budgeten för 2018 ska fastställas så att det finns möjlighet att bevilja tillräckliga medel och/eller göra tydliga skrivningar för att uppfylla konventionens krav.

 

Mariehamnsliberalerna med Pernilla Söderlund som första undertecknare