Ett lyft för västra hamnen

Motion om AR-projekt i västra hamnen, fullmäktige 24 april 2017

I tisdags lämnade jag in en motion om att staden ska starta ett AR-projekt i västra hamnen. Pokemon GO är kanske en av de mest kända AR-apparna. Motionen lyder så här:

“AR, augmented reality, betyder förstärkt eller förhöjd verklighet. Det innebär att en app i realtid lägger till information till den fysiska verkligheten. Undertecknade anser att det vore ett mycket gott verktyg för att höja, och stärka, kulturhistorien i västra hamnen. Det skulle i sin tur stärka den egna identiteten, höja värdet för turister och öka attraktiviteten för Mariehamns hamn.

Ett scenario där man enkelt, bara genom att titta genom sin smarta telefon, kan se olika historiska skeenden i västra hamnen skulle vara ett steg för att lyfta kulturarvet till dagens moderna samhälle. Tänk att kunna stå på en av kryssningsfärjornas akterdäck och nedan se den allra första Ålandsfärjan eller att rikta mobilen mot Badhusberget och se badare ta sig ett dopp.

Undertecknade ser stort potential ett flerpartssamarbete mellan staden, landskapsregeringen, Ålands sjöfartsmuseum, Mariehamns hamn, rederier och andra intressenter.

Med anledning av ovanstående hemställer undertecknade att förvaltningen startar upp ett projekt vars syfte är att lyfta kulturarvet i väster hamn genom AR-teknik.”

Mariehamn – en av världens bästa platser att bo på

Anförande om stadens bokslut 24 april 2017

Ordförande. Jag tänker inleda med en kort anekdot. När jag gick i tredje klass fick vi betyg för första gången i skalan “bra”, “tillfredsställande” och “kunde förbättras”. En av våra lärare gav hela klassen det lägsta betyget, kunde förbättras, med hänvisning till att alla kan bli bättre.

Lite så brukar det vara vid bokslutsdebatten – det handlar mer om vad vi kan bli bättre på än vilka delar vi är på rätt väg med. Ikväll, ordförande tänker jag fokusera på det som är positivt och vilka arbetssätt som vi liberaler gärna ser att staden fortsätter arbeta efter, vad vi ser som goda exempel.

Ordförande, jag och liberalerna har flera gånger konstaterat att en ökad inflyttning är av högsta prioritet. Det är glädjande att vi staden lyckats uppnå det uppsatta målet om en procent och det är bra att födelsenettot igen är positivt. Vi menar också att vi har möjlighet att nå än längre. Mariehamns stad är fantastisk att bo i – det tror jag att vi alla håller med om. Daghemmen får goda resultat i medborgarenkäter och skolorna toppar i Pisaresultat, dessutom är det nära till allt. För att få plats med fler mariehamnare borde vi ta politiskt ansvar och ta fram en bostadspolitik med en mycket bred förankring för att också locka fler barnfamiljer till staden.

Ekonomin ser god ut för de kommande åren, och 2017 års resultat talar sitt tydliga språk. Det går bra för staden. Det är glädjande att vi minskat lånebördan till dagens nivåer eftersom att vi stora investeringar som håller på att byggas och även stora projekt på gång. Även i denna fråga behövs politiska prioriteringar.

När det gäller miljödelen i bokslutet kan vi konstatera att flummiga skrivningar är ett minne blott. Vi har nått målet att miljö inte är en fråga för enskilda utan där en samlad förvaltning lyfter vikten av att vi drar vårt strå till stacken då det gäller bland annat klimat, rent vatten och god inomhusmiljö. Fortsätt så!

När det gäller stadsutvecklingsnämnden vill jag lyfta fram planerna för södra Lillängen. Stadsarkitekten brukar säga att hållbar stadsplanering inte handlar om att skapa bostadsytor där det är till synes enklast. Södra Lillängen har höga naturvärden, som inte skötts på bästa sätt. Nu har vi fått fram bostäder för upp till 150 personer samtidigt som naturvärdena stärks. Det är mycket snyggt jobbat! Jag tror att vi har potential i fler sådana här områden. Och jag tycker det är en viktig lärdom för övriga staden, den enkla vägen är inte alltid den bästa.

När det gäller äldreomsorgen kan man från media stundvis få uppfattningen om att allt är i fritt fall. Så är givetvis inte fallet! Två goda ting som är värda att lyfta är dels den kommunikation som sker genom Öppet Hus på Trobergshemmet med information om äldreomsorgens serviceutbud till åldersgruppen 65+. Det är ett bra sätt att hantera oro som uppstår. En annan sak som är värd en extra eloge är att hemtjänstledaren har deltagit i en utbildning som ger henne möjlighet att vidareutbilda övrig personal inom äldreomsorgen gällande första hjälp vid psykisk ohälsa. Att tillförskanska kunskap och sprida den är organisationer är bra.

Att vi har suveräna skolor med goda pedagoger och duktiga elever vet vi alla. Jag vill lyfta på hatten för det demokratiförstärkande arbete som genomförts då bildningsnämnden beslöt att elevrepresentanter från stadens åk 7-9 skulle utses och delta i bildningsnämndens möten. Det är bra. Våra unga är kloka och pålästa. Att få vara med och lära sig mer om det politiska arbetet är bra på många sätt och vis. Och andra nämnder kan säkert ta lärdom av hur man kan arbeta demokratistärkande.

Kultur- och fritidsnämnden har visat handlingskraft i flertalet ärenden – det är bra. Men jag skulle vilja understryka vikten av att liksom kultur- och fritidsnämnden lyfta fram personalen och deras idéer. Bland annat följande idéer från personalen har förvekligats: Utökning av isdisco i Islandia till tre tillfällen/säsong, pröva på-tillfälle för tennis och badminton i Baltichallen under hösten, besök av jultomten och After Work i Mariebad, novellcafé i biblioteket. Här har övriga förvaltningar ett gott exempel att hämta!

Ålandsvägen har väckt mycket känslor och kritiken har överröstat det mesta. Men när jag pratar med mariehamnarna så är deras åsikt samstämmiga; det blev snyggt, man känner sig tryggare som fotgängare och tillgängligheten är bättre. Infra kommer också att fortsätta göra Mariehamn mer attraktivt genom ett extra anslag på 100 000 euro vid slutet av året bidrog till att en del extra anskaffningar kunde göras för förnyelse av sopkärl, lekredskap och julbelysning samt utrustning för ogräsbekämpning. Mariehamn är fint, och blir än finare! Fortsätt så!

Så slutligen ordförande kan jag konstatera att förstås kan vi bli bättre på allt, men det mesta är bra inom stan. Och för att knyta ihop säcken: det som hände efter att vi alla fick betyget kunde förbättras när jag gick i trean så påtalade vi det till våra lärare och vi fick ändring av betygen. Jag tror att det också är dags för oss politiker att omdefiniera betygen för staden, dess tjänstemän och personal. Från liberalernas sida vill vi tacka för den gemensamma strävan som gör Mariehamn till en av världens bästa platser att bo på.

Därmed godkänner vi bokslutet och beviljar ansvarsfrihet.

KST löser inte allt!

Insändare 11 april 2018

I debatten om kommunreformen framhålls ofta att kommunernas socialtjänst, KST, ska lösa de kommunala problemen och att kommunreformen därför inte behövs. Vi delar inte den synen eftersom KST bara berör vissa socialområden medan exempelvis hela äldreomsorgen lämnas utanför.

Vi behöver kvalitetssäkra äldreomsorgen på Åland och styra om till ett mer förebyggande förhållningssätt. Vi ser inte att det låter sig göras med 16 kommuner. Vi behöver höja kunskapen och vi behöver specialiserade boenden för exempelvis de med kognitiv funktionsnedsättning och demens. Samma sak gäller för de med psykiska funktionsnedsättningar, vi behöver specialiserade boenden med specialiserad personal.

Visst kan det lösas genom samarbeten och andra gemensamma lösningar men det har gång på gång visat sig att det är oerhört svårt att få ihop 16 kommuner till en gemensam vilja. Med större kommuner bygger vi dels för större kapacitet genom en utökad möjlighet till specialisering men också till samarbeten med färre parter – och därigenom enklare förhandlingar och enklare beslutsgångar.

Om vi arbetar för individen, och inte för att bibehålla gränser, står det klart för oss att vi behöver färre kommuner.

Ingrid Johansson
Cita Nylund
Liberalerna på Åland

Vård ska ges på svenska!

Motion till Folktingets session 7 april 2018

Sexuella trakasserier, övergrepp och brott har uppmärksammats världen över de senaste månaderna, så också i Svenskfinland genom #dammenbrister och #ålandockså. Berättelserna visar på att vi fortfarande har ett stort jämställdhetsunderskott. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter – det låter självklart men verkligheten är en annan. Vi har en verklighet där kvinnans kropp ses som objekt. Det återspeglar sig i sexualiserad reklam, i sexuella trakasserier ända från lågstadieåldern till hög ålder och det återspeglar sig i våldtäkter. Att få vård, stöd och hjälp är oerhört viktigt för den utsatte, och det stödet ska också finnas på svenska i det tvåspråkiga Finland. Det behöver exempelvis finnas skyddshem, stödgrupper, terapi, telefonlinjer och stöd särskilt riktat till unga på svenska i Finland.

Därför föreslår vi att Folktinget analyserar de på svenska tillgängliga vård- och omsorgskedjorna för de som blivit utsatta för sexuella trakasserier, övergrepp och brott. Vid missförhållanden bör Folktinget vidta aktiva åtgärder.

 

Folktinget beslöt :

  • att Folktinget gör en översikt gällande tillgången till vård och stöd på svenska för den som blivit utsatt för sexuella trakasserier och sexualbrott
  • att Folktinget idkar aktivt påverkningsarbete för att förbättra situatiotionen i hela kedjan av kontakter till myndigheter och vårdaktörer.