Bättre förutsättningar för flyktingmottagning

Talman

Det var med stor glädje som lagen om förvaltning av fonder mottogs av den liberala gruppen. Vi finner denna lag som viktig då Liberalerna på Åland är ett antirasistiskt och progressivt parti. Vi vill att det åländska samhället ska bestå av människor som har möjlighet att delta i och bidra till det gemensamma.

Talman. Nätverket Bärkraft har tagit en vision som lyder ALLA KAN BLOMSTRA I ETT BÄRKRAFTIGT SAMHÄLLE PÅ FREDENS ÖAR. Jag tycker att visionen är ytterst adekvat i det här sammanhanget, låt mig bryta ner visionen.

Alla kan blomstra. Lagstiftningen syftar till att stödja integrationsprojekt, lever man i exklusion är det svårt att blomstra, nästintill omöjligt. Vi behöver därför arbeta inkluderande.

I ett bärkraftigt samhälle fortsätter visionen. Ett bärkraftigt samhälle betyder många olika saker men bland annat betyder det en sund befolkningsutveckling och hållbara befolkningspyramider. För att skapa en sund situation på Åland behövs inflyttning, liberalerna är för inflyttning dels från våra grannländer men också mer långväga.

Visionen avslutas med På fredens öar. Det är en ynnest att få bo i ett demilitariserat och neutraliserat samhälle men det ställer också krav. På Fredens öar ska de mänskliga rättigheterna och FN konventioner beaktas, vi ska därför stödja även asylrätten.

Talman. Liberalerna vet att åländska kommuner i stort vill ha inflyttning och att många ställt sig positiva till mottagande av flyktingar. Vi behöver skapa möjligheter för kommunerna att sköta flyktingmottagningen på allra bästa sätt och ge bästa möjliga stöd, den här lagstiftningen är ett stort steg i rätt riktning.

Tack Talman!

 

 

Demokrati, social hållbarhet och miljö

Ordförande

Mariehamnsliberalerna vill tacka stadsstyrelsen och tjänstemännen för framtagandet av mål och indikatorer. Processen har varit lång och vi, liksom alla andra hoppas jag, värderar det arbete som utförts och stödjer alltså förslaget. Mariehamnsliberalerna vill dock framhålla till kommande arbeten att vi önskar ett större inkluderande, för det handlar trots allt i stort om ett hållbarhetsarbete och det kännetecknas av ett tillsammanskap.

Ordförande, Mariehmansliberalerna vill framhålla tre saker:

För det första: i framtida arbete skulle vi gärna se ett större fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Vi lever i en tid där nationalsocialistiska rörelser växer sig allt starkare och där politiker utsätts för hot. Hur vi ska arbeta strategiskt med dessa frågor innebär en del kunskapsinhämtande. Mariehamnsliberalerna önskar att vi under mandatperioden kan ha en aftonskola eller liknande i ämnet så att vi inför nästa mandatperiod kan ta mål och anta indikatorer gällande detta.

För det andra vill vi lyfta skrivningar om den sociala hållbarheten lite extra. Vi ser att undanröjning av fysiska hinder ska öka, vi utgår från att det är netto som hindren ska minska. För om vi bygger fler nya så är förstås det totala antalet det samma. Lite samma tankar har vi om trygghetsindexet där vi förutsätter att det ska minska per kön och inte bara som helhet. Vi har också funderat kring att föreslå ett mål om antal barnkonsekvensanalyser men vi vet ju alla att de kan hanteras på olika sätt och ibland också en aningen styvmoderligt. Därför kommer vår fullmäktige Pernilla Söderlund idag att lämna in en motion med anledning av det.

Och till sist vill vi lyfta fram några punkter som vi anser att är särskilt viktiga i det dokumentet som vi har framför oss och som vi särskilt vill tacka för att de är med. Den ena gäller stadens koldioxidutsläpp, koldioxidutsläpp är en av den moderna tidens viktigaste frågor och det finns all anledning att arbeta hårt med frågan så det är bra att det lyfts i förslaget om än bara i en fotnot. Vi är också glada att den kulturella hållbarheten lyfts, inför nästa process skulle man också kunna se på idrotten som kulturbärare då idrotten har en viktig funktion för att skapa mötesplatser, skapa en meningsfull fritid och öka integrationen. Slutligen vill vi lyfta de tvärsektionella mötena som oerhört viktiga, vi fattade juni i beslut om ett samprojekt mellan fritidsnämnden och socialnämnden. Infra och stadsutvecklingsnämnden har haft två möten ihop under hösten – vi behöver arbeta än mer i samarbetsform för att kunna fatta riktigt kloka beslut.

Mariehamnsliberalerna stödjer med denna vägkost inför framtida arbete stadsstyrelsens förslag.

Bostadspolitiken är viktig!

Bostadspolitiken och inflyttningen är en av Mariehamns absolut viktigaste frågor. Det är därför bra att vi satsar stort på att öka antalet invånare i stadens absoluta centrum.

Gällande bostadspolitiken konstaterar jag att de förhållandevis höga priserna på lägenheter i jämförelse med egnahemshus är ett problem. Vi har en hel del stora hus som bebos av ensamma äldre varav många inte råd att flytta till en lägenhet. Vill man bo i sitt hus ska man givetvis få göra det men vill man flytta till lägenhet så borde möjligheten finnas också i praktiken. För att utjämna priserna mellan lägenheter och egnahemshus behöver vi börja använda fastighetsskatteinstrumentet och vi behöver se till att fler lägenhetshus produceras.

Många ålänningar vill bo i eget hus och det ska vi beakta, en satsning på lägenheter ökar antalet egnahemshus på andrahandsmarknaden men vi behöver också ta fram nya egnahemstomter. Jag är övertygad om att vi behöver öka resurserna på våra egna kontor eller köpa in tjänster utifrån för att hinna med all planering.

Ingrid Johansson
Mariehamnsliberalerna