Gott nytt år kära vänner!

Jag vill ge er några nyårslöften:

Jag kommer inte att avvika från mina grundläggande liberala värderingar bland annat om alla människors lika värde, god utbildning för alla och lika lön för likvärdigt arbete.

Jag kommer att fortsätta min kamp mot ett hållbart Åland och ständigt tänka på vad olika beslut ger för konsekvenser, inte bara här och nu utan också om 30 och 60 år.

Jag kommer att arbeta för att Åland ska ta sitt humanitära ansvar globalt och föra en antirasistisk och brobyggande politik.

Jag kommer att lyssna på de sakkunniga och ta till mig av deras kunskaper men också på ålänningarna i allmänhet, jag kommer inte att glömma att vissa har svårare att höras än andra. Därför tänker jag lyssna särskilt på exempelvis barn, unga, äldre och de som står utanför samhället av olika anledningar.

Jag kommer också att lyssna på mina kolleger i lagtinget och ta tillvara goda idéer som oppositionen levererar. Däremot kommer jag att vara bestämd i debatten då det kommer till mina grundvärderingar.

Med det vill jag önska er alla ett gott nytt år!

Gott förvaltande sparar pengar

Insändare 21 december 2015. Svar på Antikorruptios insändare, som i sin tur var ett svar på min insändare som jag skrev med anledning av debatten om budgetbetänkandet.

Bästa ”Antikorruptio”! Tack för att du tog dig tid att besvara min insändare, allmänhetens synpunkter är viktiga för mig. Jag förstår dina frågeställningar, det lät till en början märkligt även för mig då jag hörde att vi ska prioritera en renovering av lagtingshuset. Då jag fick mer kunskap ändrade jag dock åsikt.

Att ta hand om sina fastigheter sparar pengar på sikt. Lagtingshuset har inte renoverats sedan det färdigställdes 1978. Inomhusklimatet är bedrövligt vilket påverkar oss politiker men också den heltidsarbetande personalen. Vi har också ansvar för miljön, lagtingshuset är långt ifrån klimatsmart.

Infrastrukturnätet måste, liksom fastigheterna, underhållas. Jag vill att vi investerar med eftertanke, därför röstade jag för att vi inte ska köpa in tonnage för 25 miljoner euro innan kortruttssystemet fastställts. Kortruttsystemets syfte är bland annat att minska driftskostnaderna.

Slutligen kan jag konstatera att många är mycket nöjda över att centern nu är i opposition medan andra är mindre nöjda. Jag har fullt förtroende för regeringen Sjögren. Facit har vi om fyra år.

Ingrid Johansson
Liberal lagtingsledamot

 

Anförande om budgetbetänkande

Talman!

Arbetet i Finans- och Näringsutskottet har varit mycket lärorikt. Under hörandets gång konstaterade jag snabbt tre saker; alla verksamheter är viktiga, i hårda ekonomiska tider måste alla verksamheter ses över och landskapets styrning blir allt viktigare i takt med att mer och mer bolagiseras eller på annat sätt knoppas av.

För det är så Talman att tiderna är tuffa. För medan grannlandet i väst går som tåget går den finska ekonomin på knäna. Den finländska ekonomiska situationen bedöms av regeringen själv som allvarlig. Den åländska ekonomin är, i stort, beroende av den finländska och därför är situationen allvarlig även för oss.

Så var ska vi spara? Och var kan vi effektivera? Vi liberaler menar att hela den offentliga sektorn behöver överses. Det betyder inte att alla ska få mindre medel men det är orättvist och oskäligt att lägga hela sparkravet på några få aktörer medan andra organisationer helgas. Vi ska ta tillvara all den kompetens som finns i förvaltningarna och lyssna till personalens förslag på utveckling och effektivering – så som lantrådet sade under regeringsprogramsdebatten: ”det finns en anledning att politiker har två öron och en mun”. Vi ska utveckla men då vi utvecklar nytt ska vi se om gamla strukturer kan avvecklas, annars växer kostymen och därmed kostnaderna.

Utskottet manar till stor försiktighet i fråga om användningen av landskapets medel. Vi liberaler menar att investeringar ska vara väl övervägda och ge inbesparingar på sikt. Att göra bedömningar om investeringars ändamålsenlighet är nödvändigt. Under budgetdebatten konstaterade fd finansministern Nordlund att den nya landskapsregeringen måste prioritera för att inte behöva gå till banken. Utskottet har därför sagt att investeringen i utbyggnad av Musikinstitutet ska övervägas och att nytt tonnage ska beställas in först efter att kortruttssystemet fastställts.

Vi behöver också överse vad vi inte behöver och därför avyttra byggnader som vi inte fyller något syfte att ha i vår ägo. Vi behöver också göra bedömningar om det finns områden som vi kan göra samarbetsvinster med det privata.

Jag nämnde styrningen av bolag och verk som en viktig punkt tidigare och jag vill kommentera det ytterligare. Vi liberaler ser att effektiveringar kan göras genom bolagisering men det är viktigt att ägarna sköter sitt uppdrag och styr verksamheterna mot önskvärd riktning. Bolagsordningar och ägardirektiv ska vara uppdaterade och fylla sina syften. Syftet med olika bolag och verk kan givetvis variera men med den ekonomiska realitet som råder så är det nödvändigt att hela koncernen bidrar till att nå målet om en hållbar ekonomi. Det är alltså viktigt att komma ihåg att då en verksamhet avknoppats betyder det inte att landskapsregeringens arbete avslutats, det har bara blivit annorlunda.

Slutligen, talman, kan jag konstatera att jag ser ljust på framtiden, regeringen har genom sitt program visat att man på allvar tänker ta itu med den offentliga ekonomin. Vår uppgift här i salen är att tillgodose såväl ålänningarnas behov idag så som kommande generationers behov. Det är förstås ingen enkel uppgift men om vi gemensamt lyfter blicken och arbetar tillsammans för ett gott Åland, då lyckas vi!
Tack talman!