Nya tag för Ålands pensionärer!

Förebyggande och specialistkunskap är mina ledord då det kommer till den äldre befolkningen. Det betyder att Åland behöver ett rejält kunskapslyft! Äldre kvinnor har det särskilt tufft eftersom att kvinnors arbete historiskt inte har gett avkastning i form av lön vilket påverkar pensionen negativt.

Jag vill satsa på:

  • Den allmänna tandvården ska ges till de minst bemedlade först.
  • Hög kvalité på äldres omsorg, för så väl kvinnor som män.
  • En ”pensionärsutbildning” om hur kost- och motionsbehov ändras då man närmar sig ålderdom, om varningssignaler för ohälsa och om vad man har för rättigheter och möjligheter.
  • Alla som vill och kan ska få vara hemma.
  • Se över närståendevårdarnas situation och göra förbättringar efter behov. Detta är en särskilt viktig åtgärd för kvinnor.
  • Ett kunskapslyft vad gäller vård och omsorg av äldre. Vården är uppbyggd på forskning av män, ett särskilt fokus på kvinnors hälsa behövs!
  • En allaktivitetspark i Mariehamn med ett utegym med inriktning mot seniorer.

    Förebyggande och välmående gynnar alla!

Gymnasiereformen måste utvärderas

Insändare 26 sept 2015
Ungdomar ska inte falla emellan efter grundskolan. Vi behöver alternativ, exempelvis en tvåårig yrkesexamen, för dem som inte passar in i systemet. Näringslivet, AMS, Katapult, studievägledare, lärare med flera har viktig kunskap som ska tas tillvara då alternativen arbetas fram.
En annan nödvändig åtgärd för gymnasialstadiet är att ett fjärde år ska finnas för alla. Det är djupt orättvist att studeranden vid Lycéet har möjlighet att ta sin examen på fyra år medan de som läser HUTH (parallella studier för yrkes- och studentexamen) saknar ett fjärde år att tillgå.
Nya tag krävs för gymnasiet. Vi ska låta de sakkunniga driva frågan framåt med tydliga politiska mål; ingen ska falla emellan och likvärdiga rättigheter oavsett skola!
Ingrid Johansson
Mikael Staffas
Julia Birney
Elias Lindström
Hannele Vaitilo
Kent Eriksson
Mikael Stjärnfelt
Katrin Sjögren
Linda Pussinen
Rauli Lehtinen
Jannik Svensson
Viveka Landgärds
Elvis Ahlgren
Solveig Gestberg
Gard Larpes
Ann Gustafsson
Pernilla Söderlund
Kira Gustafsson
(Liberala lagtingskandidater)

 

Ett ekologiskt hållbart Åland

Insändare 21 sept 2015

Vi måste alla vara med i kampen mot ett ekologiskt hållbart samhälle och arbetet måste börja nu. En nyckel för ett miljömässigt hållbart samhälle är infrastrukturen.

En kombination av vattenledningar med minimala läckage och ett samhälle som hushåller med vatten ger stora positiva miljöeffekter. Vi skulle närma oss ett hållbart samhälle snabbare med en samåländsk energieffektivering tillsammans med ett energisparande närings- och privatliv. När det gäller sopor är möjligheterna i princip oändliga och detsamma gäller trafiklösningarna.

Vi behöver alltså bredda synen på infrastruktur och stärka infrastrukturavdelningens uppdrag gällande hållbarhet. Vi behöver ge privatpersoner och företag verktygen och kunskapen för att agera hållbart. Och viktigast av allt, vi behöver samordna oss över kommungränser, vi behöver samarbeta mellan det privata och det offentliga och alla vi alla ålänningar måste vara med i arbetet.

Ingrid Johansson (Lib)

Fler kvinnliga företagare behövs

Insändare 16 september 2015

En väg ur lågkonjunkturen är fler kvinnliga företagare.

Svenska siffror visar att kvinnliga företagare är 25 procent. Om företagande bland kvinnor vara lika stort som hos männen innebar det 75 000 nya, svenska företag! Siffran hos oss är 31 procent, gällande nyföretagande märks inte samma tillväxt av kvinnliga företagare som i närregionerna.

Vår historia påverkar attityder och strukturer. Företagandet har en manlig prägel. Forskning inom entreprenörskap bygger på mannen som förebild. Många kvinnliga företagare har sin verksamhet inom handeln, tjänstesektorn och hotell- och restaurangbranschen. Det handlar om framtidsbranscher med tillväxtpotential och regional- samt hållbar utveckling.

Lika viktigt som en levande landsbygd och skärgård är en levande stad. Samarbetet med näringslivet, bostäder, affärs- och kontorslokaler i centrum är avgörande. Centrumhandeln bärs upp av många driftiga kvinnliga handlare. En modern näringspolitiken utnyttja den potential kvinnliga entreprenörer och företagare utgör.

Julia Birney
Ingrid Johansson
Katrin Sjögren (Lib)

Jämställdhet stärker näringslivet

Insändare 11 sept 2015

Näringslivet mår bra av en dynamisk blandning av människor med olika intressen och erfarenheter som driver företag. Därför är det viktigt att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter att vara företagare. Målet är fler kvinnliga företagare.

Långt hemmavarande med barn och egenföretagande är ingen lätt kombination. Vi behöver därför öka mäns uttag av föräldraledigheter så att kvinnors företagande kan öka. Idag är det också i huvudsak kvinnor som arbetar deltid till förmån för att ansvara över det obetalda hemarbetet. Att orka driva ett företag som sitt förvärv och samtidigt ansvara för barn och hem är övermäktigt för de flesta. Vi behöver alltså arbeta för att familjer ska dela på det obetalda hemarbetet för att öka andelen företag som drivs av kvinnor.

Kvinnors företagande ska, förstås, liksom männens företagande syfta till ekonomisk självständighet. För som folkpartisten Birgitta Ohlsson säger, ”ingen kvinna är fri utan egna pengar”.

Liberalerna
Ingrid Johansson
Katrin Sjögren

Hållbarhet är målet

Insändare 7 september 2015

Jag vill ha ett hållbart samhälle. Vi ska inte låna av kommande generation då det kommer till pengar och naturresurser och vi ska säkerställa människors grundbehov nu och i framtiden. Det kräver en hel del omstruktureringar, vi måste vara smarta och inte slösa med medel på projekt med litet resultat. Allra mest ska vi akta oss för att göra förändringar som kostar mycket men ger lite tillbaka i ekonomisk, ekologisk och/eller social hållbarhet.

Jag kommer att arbeta för projekt som ger hög avkastning i form av hållbarhet. Omställning till LED-belysning med effektiva styrsystem, utbildning som ger arbete och minskade avfallsmängder genom högre återbruk är exempel på några hållbarhetsomställningar som kostar lite men ger mycket.

Landskapet har beslutat att Åland ska vara hållbart 2051. Om vi ska nå det målet måste vi sätta igång nu och hela Åland måste engageras. Jag står redo med uppkavlade ärmar och jag hoppas på ditt stöd.

Ingrid Johansson (lib)

Jämställdheten är nyckeln

Många frågar mig hur jag hinner jobba, vara lagtings- och stadsfullmäktigekandidat och vara småbarnsmamma samtidigt. Jag skulle ljuga om jag sa att det är superenkelt men det är inte heller särskilt svårt. För mig handlar det om tydliga ramar, skala bort sociala bokningar i kalendern och sist, och viktigast, att inte behöva ta ansvaret för det obetalda hemarbetet.

Tydliga ramar innebär ett regelverk som vi gemensamt i familjen kommit överens om. Max två kvällsmöten i veckan och helga söndagar med 110 % fokus på familjen. Vi har slutat boka in sociala evenemang, vi ser till att ha luft i kalendern. Vi är istället mer spontana och agerar efter dagsform.

Och det allra, allra viktigaste; jag har inte det övergripande ansvaret för det obetalda hemarbetet. Jag märker inte kläderna till dagis, jag ser inte till att basvarorna finns i kylen och jag ansvarar inte över att det blir städat. Jag gör en massa saker i hemmet och tar givetvis ansvar men det är min sambo som har paraplyperspektivet. Jag tror att jag gör ungefär lika mycket som en man som anses vara extremt jämställd.

På det här sättet hinner jag med allt med bibehållen energi och allra viktigast, jag hinner umgås mycket med mina barn trots min politiska satsning.

Nya tag för hela Åland

Insändare 3 september 2015

Vi liberaler har respekt för hela Åland, alla regioner ska kunna utvecklas enligt de egna förutsättningarna. Vi ser inte konkurrens mellan olika kommuner, vi ser att olikheterna kompletterar varandra. Landskaps stöd ska fördelas så att det lönar sig att samarbeta. Påtvingade samarbeten kostar för mycket, både i pengar och i missnöje.

Alla ålänningarna har rätt till likvärdig vård och omsorg. Vi vill därför att också socialvården ska skötas av landskapet. Kortrutten ska snarast förverkligas så att fokus kan sättas på andra viktiga infrastrukturfrågor så som internet till alla, förbättrade avlopp med en friskare Östersjö som mål och samordning av avfallshantering så att det blir billigare för hushållen.

”Samhällsreformen blir en av regeringens huvudsakliga fokus” sa Camilla Gunell i sitt linjetal då hon tillträdde som lantråd. Konkret har regeringen försökt sig på samordning av infrastrukturen, en garantilagstiftning och en samordning av socialvården. Efter att de två förstnämnda havererade innan arbetet ens sattes igång var Gunell tvungen att visa handlingskraft genom att försöka tvinga igenom en socialvårdsreform. Det resulterade, som alla vet, i en lösning som de yrkeskunniga inte vill ha.

Det är dags för nya tag för hela Åland. Vi liberaler står redo! För med handen på hjärtat har regeringen Gunell misslyckats totalt med sitt huvudsakliga fokusområde.

Liberalerna
Ingrid Johansson
Mats Perämaa
Viveka Eriksson